Search form

Matayo ma Peba 6:28

28Wɨn b'ogla b'obogɨl temtem gatab nony menamena amnɨkinam rɨja im ton b'obogɨl ɨkaeneni owɨnkenenanj yapɨnd. Sɨ ton ma opima kobɨrgɨm omnɨkam tin kai eraskenenanj, ɨ dɨde kwa ton ma opima kobɨrgɨm omnɨka eyenenanj.