Search form

Matayo ma Peba 6:29

29Ajɨ Kon wen wumɨr tamninyɨn da king Solomon kea tina komkesa b'ogɨl ɨnyomarena kɨma b'ajga yikenonj, ajɨ tina b'ajga re makwa yɨpa rɨrɨrkɨp awonj yɨpa odede temtem re dɨde.