Search form

Matayo ma Peba 6:30

30Sɨ rada Godsim odede tɨbam tɨb ejga eyeniny rɨnsim re yu yilo wekeny ajɨ mep uj taukanj wul wa b'ɨskokam. Sɨ rɨngma, rɨdede wɨp e ket God wen b'obogɨljog ejga teyeniny? Sɨ wɨn goro sobijog gar ke utkundand tekenyɨt, Ton opima wen b'obogɨljog ejga teyeniny.