Search form

Matayo ma Peba 6:5

Yɨr Opmita gatab Ouyaena Yɨtkak

(Luk 11:2-4)

5“Ɨ kwa ra wɨn yɨr topmitenindam, goro odede taininam rɨngmim re gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨgap yɨr opmitenenanj. Mop nokɨp ton singi aukenenanj owɨnenam de Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met nata dɨde ukoi sobea dedag nata dɨde ket yɨr opmitenenanj rɨga wa bajbajɨnd, nokɨm da ɨdenat rɨgap ten yɨr ongong teyenanj. Sɨ Kon wen ɨmɨnjog wumɨr tamninyɨn da ton re kea towaina mɨra akatento.