Search form

Matayo ma Peba 6:6

6Ajɨ ra man yɨr topmisɨt, man b'ogla b'ɨtgaret moina rum wa, ɨ ket mora ɨdoket, ɨ dɨde ket yɨr topmisɨt mor B'u Godɨm pɨlwa yete re wɨgawɨga yɨr ongong kesa yɨbɨm. Sɨ ɨtemb mor B'u ɨta wɨgawɨga yɨr ongong miyeny nangga ma re man yɨr opmitenyɨt, Ton ɨta ket mɨra motɨny.