Search form

Matayo ma Peba 6:8

8Sɨ onggɨt paemb wɨn goro odede God ma obagɨki kesa rɨga pɨla taukinam. Mop nokɨp wɨn yɨmta kae wa B'u Godɨnd yɨr opmita ke nyɨ yuwatenya, ajɨ Ton kea naska nata wumɨr ainy nangga im re wɨn arakindam.