Search form

Matayo ma Peba 7

Rɨga Ɨsagɨka gatab Yɨtkak

(Luk 6:37-38, 41-42)

1“Ɨ wɨn goro rɨga wa pɨlɨnd b'ɨsagɨka mɨle tamnɨkina, sɨ wɨda makwa ɨta b'ɨsagɨka okatenya. 2Mop nokɨp wɨn ɨta odede yɨpa wɨp nya ke b'ɨsagɨka okatenya dem rɨja na re wɨn rɨga wa pɨlɨnd b'ɨsagɨka mɨle omnɨka yiyenonda, ɨ kwa God opima wanɨm okawam odede yɨpa wɨp tondon wa takatenainy rɨja na re wɨn rɨga wa tondon akatenautondam. 3Nangga pae man yɨr pɨpla yɨr yiyenyɨt moina rɨgamna yɨrkɨpɨnd, ajɨ kwa nangga pae man maka b'obogɨl wumɨr yokatenyɨt wulpas gatab moinajog yɨrkɨpɨnd? 4Ɨ rada mor ɨta mɨbnau wulpas moinajog yɨrkɨpɨnd, sɨ rɨngma, rɨdede e man ket moina rɨgand omnyɨt da ‘Mabe kon mawaikitawɨn yɨr pɨpla moina yɨrkɨp ke’? 5Sɨ man re gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr rɨga et. Sɨ man naska moina yɨrkɨp ke wulpas yewaikite! Ɨ ɨngkaemb ket man onggɨtyam yɨr pɨpla pɨtakɨpɨnd yɨr onget mor rɨgamna yɨrkɨpɨnd, ɨ ket man ɨtemb yɨr pɨpla ewaikitaet mor rɨgamna yɨrkɨp ke. 6Ɨ wɨn goro yongg pɨla wɨp ɨnggrawa kesa rɨga wa yɨnayɨna gasa tagoninam yepim re Godɨnd ɨsanikesa geja yiyenyi. Ɨ kwa goro b'om pɨla rɨga wa wɨpɨnd teskokinam waina b'ogɨl ngɨndngɨnd timtim jag wɨngawɨnga ke b'ogɨl gasa. Sɨ ra wɨn b'ɨtɨskokindam, ton opima towaina pɨs ke tepmɨndenanj ɨ ton ket opima tengendanj wa pɨlwa ɨ dɨde ket wen mɨ tenyoukanj.

Godɨnd Erkena gatab Yɨtkak

(Luk 11:9-13)

7“Wɨn erkena yiyena, ɨ wɨn ɨta okasya. Ɨ wɨn oraka yiyena, ɨ wɨn ɨta ket odarya. Ɨ wɨn mora odounena yiyena, ɨ ɨta mora wanɨm tɨpangenj. 8Mop nokɨp komkesa rɨga yepiya ra erkena iyenyi, ton ɨta okasi, ɨ oraka iyenyi, ton ɨta odari, ɨ dɨde mora odounena iyenyi, mora ɨta towanɨm tepangenj. 9Ɨ wa wɨngɨrɨnd yete re b'ɨga b'uwam, rada ti b'ɨgat erkis sanam, sɨ rɨngma, ti gɨmo e okau? 10O rada ti b'ɨgat erkis kabumɨm, sɨ rɨngma, ton gɨrem e okau? 11Sɨ onggɨt paemb nangga ma jɨ rada wɨn negɨrjog mɨle rɨga im, ajɨ wɨn wumɨr im wekenyɨt rɨdede e wa b'ɨgawar wa ogonam b'ogɨl gasa. Sɨ wa B'u yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Ton re ma ɨja e ɨt re wɨn re dɨde, ajɨ Ton ɨmɨnjog opima b'ogɨljog gasa tagoniny towanɨm yepim re Tin yerkenyi. 12Sɨ onggɨt paemb wɨn ɨja na gasa tamnɨkaenindam rɨga wa odede rɨngma re wɨn singi aenindam rɨgap wa tamnɨkauranj. Mop nokɨp ɨtemb mɨle re gog yɨt e dɨde bageyam waina yɨt e kesam peba wɨngɨrɨnd.

Sobijogjog Mora wa B'ɨgaram

(Luk 13:24)

13“Ɨ wɨn b'ɨgarenina sobijogjog mora nata menonɨm pumb tungg wa, mop nokɨp wul tunggɨm mora re moge warabag dɨde ɨtemb onggɨt mora ke nya ɨmaenam re wewa e rɨnsim re rɨga wɨp eyeniny de wul tungg wa, sɨ ma yɨpa kɨma rɨgapim onggɨt mora nata b'ɨgarena wuweny menonɨm onggɨt nyawɨnd. 14Ajɨ daka ɨtemb pumb tunggɨm mora re sobijogjog e dɨde ɨtemb onggɨt mora ke nya ɨmaenam re bebɨgjog e rɨnsim re rɨga wɨp eyeniny yɨrkokar wa, sɨ ma jog rɨgapim ɨtemb sobijogjog mora oraka yiyenyi b'ɨgarenam.

B'anygɨnena Bageyam Ongwata gatab Yɨtkak

(Luk 6:43-44; 13:25-27)

15“Ɨ wɨn yɨr kɨma tekenyɨt b'anygɨnena bageyam wa gatab. Opimemb b'anygɨnena bageyam wuweny wa pɨlwa re gɨm ke Godɨmna mamoi pɨla b'ogɨl b'ajgi rɨga im, ajɨ ngor ke ɨmɨnjog re wɨp ɨnggrawa kesa dɨ yongg pɨla rɨga im. 16Sɨ wɨn ten tangwatenindam ra towaina omnɨka kɨp kaim. Sɨ rɨngma, opima rɨgap greip kɨp eakɨkenenanj wanja kai wa pɨlke o pig kɨp eakɨkenenanj sisipa nangg wa pɨlke? Nayɨ, ma ɨja e. Ajɨ toda greip kɨp eakɨkenanj re greip nangg wa pɨlkaim, ɨ pig kɨp re pig nangg wa pɨlkaim. 17Sɨ odede yɨpa wɨp nya ke b'ogɨl wul nanggɨp tejagɨkanj ra b'ogɨl wulkɨp im, ajɨ negɨr wul nanggɨp tejagɨkanj ra negɨr wulkɨp im. 18Ɨ b'ogɨl wul nanggɨt ma rɨrɨr e ɨjagenj negɨr wulkɨp, ɨ toda negɨr wul nanggɨt ma rɨrɨr e ɨjagenj b'ogɨl wulkɨp. 19Ɨ komkesa wul nangg rɨnsim re maka b'ogɨl wulkɨp ejagɨkanj, yonggyam opima tegkiny dɨde wul wa teskokiny so omnɨkam. 20Sɨ onggɨt paemb wɨn b'anygɨnena bageyam tangwatenindam ra towaina omnɨki kɨp kaim.

21“Sɨ ma komkesa rɨga im pumb tungg wa b'ɨtgarkanj yepim re tugɨm nena ke Ken nogenaenenyi da ‘Yonggyam, Yonggyam,’ ajɨ ton nena im b'ɨtgarkanj yepim re Kor B'u ma singi mɨle omnɨka eyenanj yete re yɨbɨm pumb tungg wa. 22Ɨ ra b'ɨsagɨka bibɨr ik dem, jogjog rɨgapim Ken notɨnenyi dem da, ‘Yonggyam Yonggyam! Ma ma sɨn kea Moina nyɨ kɨma bage yɨt opurena eyentondam, ɨ Moina nyɨ kɨma negɨr wɨngawɨnga eaukena eyentondam, ɨ dɨde Moina nyɨ kɨma jogjog kɨd kesa kɨma danda wɨko omnɨka eyentondam?’ 23Sɨ Kon ket opima ten pɨtakɨpɨnd tamninyɨn dem da, ‘Kon makwa ngai wanɨm wumɨr awond. Negɨrjog mɨle omnɨka rɨga, wɨn ewaikisinam Kor pɨlke!’

Nɨmog Met Oranga Rɨga gatab Wɨngata Yɨtkak

(Luk 6:47-49)

24“Sɨ onggɨt paemb yet ra onggɨtyam Koina yɨtkak tutkundeniny dɨde omnɨkand b'itngaeny onggɨt yɨtkak rɨrɨrɨnd, ton ɨja e ɨte re b'ogɨl multekɨp kɨma met oranga rɨga re dɨde. Sɨ ton tina met yorang re ngortod wa emki danda rorte kumb nate. 25Sɨ nangga ma jɨ rada ukoi piro tɨgmarɨk dɨde ket ukoi ngɨwɨr ik, ɨ kwa rada ukoi rɨb b'ɨtkeny dɨde ket ɨtemb met ipou, ajɨ ɨtemb met makwa ɨta tosmulis. Mop nokɨp ɨtemb met re b'obogɨl orangi e ngortod wa emki danda rorte kumbɨnd. 26Ɨ yet ra onggɨtyam Koina yɨtkak tutkundeniny dɨde maka omnɨkand b'itngaeny onggɨtyam yɨtkak rɨrɨrɨnd, ton ɨja e ɨte re korɨrkorɨr met oranga rɨga re dɨde. Sɨ ton tina met yorang re bab tumɨnd emki rorte kumb nate. 27Ɨ ra ket ukoi piro tɨgmarɨk dɨde ket ukoi ngɨwɨr ik, ɨ kwa ra ukoi rɨb ikeny dɨde ket ɨtemb met ipou, ɨ ɨtemb met ɨta tosmulis. Sɨ ɨtemb re ma sobijog wuwam kɨma e nenegɨr kana b'atɨskis.”

28Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨtkak opurena seg amninonj, rɨga bobop ma sobijog na kɨd kesa aento Tina ouyaena ke. 29Mop nokɨp Ton auyaeninonj re odede na ɨt re Godɨmna danda kɨma rɨga re dɨde, ajɨ ma ɨja na ɨt re Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga re dɨde.