Search form

Matayo ma Peba 7:1

Rɨga Ɨsagɨka gatab Yɨtkak

(Luk 6:37-38, 41-42)

1“Ɨ wɨn goro rɨga wa pɨlɨnd b'ɨsagɨka mɨle tamnɨkina, sɨ wɨda makwa ɨta b'ɨsagɨka okatenya.