Search form

Matayo ma Peba 7:11

11Sɨ onggɨt paemb nangga ma jɨ rada wɨn negɨrjog mɨle rɨga im, ajɨ wɨn wumɨr im wekenyɨt rɨdede e wa b'ɨgawar wa ogonam b'ogɨl gasa. Sɨ wa B'u yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Ton re ma ɨja e ɨt re wɨn re dɨde, ajɨ Ton ɨmɨnjog opima b'ogɨljog gasa tagoniny towanɨm yepim re Tin yerkenyi.