Search form

Matayo ma Peba 7:12

12Sɨ onggɨt paemb wɨn ɨja na gasa tamnɨkaenindam rɨga wa odede rɨngma re wɨn singi aenindam rɨgap wa tamnɨkauranj. Mop nokɨp ɨtemb mɨle re gog yɨt e dɨde bageyam waina yɨt e kesam peba wɨngɨrɨnd.