Search form

Matayo ma Peba 7:13

Sobijogjog Mora wa B'ɨgaram

(Luk 13:24)

13“Ɨ wɨn b'ɨgarenina sobijogjog mora nata menonɨm pumb tungg wa, mop nokɨp wul tunggɨm mora re moge warabag dɨde ɨtemb onggɨt mora ke nya ɨmaenam re wewa e rɨnsim re rɨga wɨp eyeniny de wul tungg wa, sɨ ma yɨpa kɨma rɨgapim onggɨt mora nata b'ɨgarena wuweny menonɨm onggɨt nyawɨnd.