Search form

Matayo ma Peba 7:14

14Ajɨ daka ɨtemb pumb tunggɨm mora re sobijogjog e dɨde ɨtemb onggɨt mora ke nya ɨmaenam re bebɨgjog e rɨnsim re rɨga wɨp eyeniny yɨrkokar wa, sɨ ma jog rɨgapim ɨtemb sobijogjog mora oraka yiyenyi b'ɨgarenam.