Search form

Matayo ma Peba 7:15

B'anygɨnena Bageyam Ongwata gatab Yɨtkak

(Luk 6:43-44; 13:25-27)

15“Ɨ wɨn yɨr kɨma tekenyɨt b'anygɨnena bageyam wa gatab. Opimemb b'anygɨnena bageyam wuweny wa pɨlwa re gɨm ke Godɨmna mamoi pɨla b'ogɨl b'ajgi rɨga im, ajɨ ngor ke ɨmɨnjog re wɨp ɨnggrawa kesa dɨ yongg pɨla rɨga im.