Search form

Matayo ma Peba 7:16

16Sɨ wɨn ten tangwatenindam ra towaina omnɨka kɨp kaim. Sɨ rɨngma, opima rɨgap greip kɨp eakɨkenenanj wanja kai wa pɨlke o pig kɨp eakɨkenenanj sisipa nangg wa pɨlke? Nayɨ, ma ɨja e. Ajɨ toda greip kɨp eakɨkenanj re greip nangg wa pɨlkaim, ɨ pig kɨp re pig nangg wa pɨlkaim.