Search form

Matayo ma Peba 7:19

19Ɨ komkesa wul nangg rɨnsim re maka b'ogɨl wulkɨp ejagɨkanj, yonggyam opima tegkiny dɨde wul wa teskokiny so omnɨkam.