Search form

Matayo ma Peba 7:2

2Mop nokɨp wɨn ɨta odede yɨpa wɨp nya ke b'ɨsagɨka okatenya dem rɨja na re wɨn rɨga wa pɨlɨnd b'ɨsagɨka mɨle omnɨka yiyenonda, ɨ kwa God opima wanɨm okawam odede yɨpa wɨp tondon wa takatenainy rɨja na re wɨn rɨga wa tondon akatenautondam.