Search form

Matayo ma Peba 7:22

22Ɨ ra b'ɨsagɨka bibɨr ik dem, jogjog rɨgapim Ken notɨnenyi dem da, ‘Yonggyam Yonggyam! Ma ma sɨn kea Moina nyɨ kɨma bage yɨt opurena eyentondam, ɨ Moina nyɨ kɨma negɨr wɨngawɨnga eaukena eyentondam, ɨ dɨde Moina nyɨ kɨma jogjog kɨd kesa kɨma danda wɨko omnɨka eyentondam?’