Search form

Matayo ma Peba 7:23

23Sɨ Kon ket opima ten pɨtakɨpɨnd tamninyɨn dem da, ‘Kon makwa ngai wanɨm wumɨr awond. Negɨrjog mɨle omnɨka rɨga, wɨn ewaikisinam Kor pɨlke!’