Search form

Matayo ma Peba 7:24

Nɨmog Met Oranga Rɨga gatab Wɨngata Yɨtkak

(Luk 6:47-49)

24“Sɨ onggɨt paemb yet ra onggɨtyam Koina yɨtkak tutkundeniny dɨde omnɨkand b'itngaeny onggɨt yɨtkak rɨrɨrɨnd, ton ɨja e ɨte re b'ogɨl multekɨp kɨma met oranga rɨga re dɨde. Sɨ ton tina met yorang re ngortod wa emki danda rorte kumb nate.