Search form

Matayo ma Peba 7:25

25Sɨ nangga ma jɨ rada ukoi piro tɨgmarɨk dɨde ket ukoi ngɨwɨr ik, ɨ kwa rada ukoi rɨb b'ɨtkeny dɨde ket ɨtemb met ipou, ajɨ ɨtemb met makwa ɨta tosmulis. Mop nokɨp ɨtemb met re b'obogɨl orangi e ngortod wa emki danda rorte kumbɨnd.