Search form

Matayo ma Peba 7:26

26Ɨ yet ra onggɨtyam Koina yɨtkak tutkundeniny dɨde maka omnɨkand b'itngaeny onggɨtyam yɨtkak rɨrɨrɨnd, ton ɨja e ɨte re korɨrkorɨr met oranga rɨga re dɨde. Sɨ ton tina met yorang re bab tumɨnd emki rorte kumb nate.