Search form

Matayo ma Peba 7:6

6Ɨ wɨn goro yongg pɨla wɨp ɨnggrawa kesa rɨga wa yɨnayɨna gasa tagoninam yepim re Godɨnd ɨsanikesa geja yiyenyi. Ɨ kwa goro b'om pɨla rɨga wa wɨpɨnd teskokinam waina b'ogɨl ngɨndngɨnd timtim jag wɨngawɨnga ke b'ogɨl gasa. Sɨ ra wɨn b'ɨtɨskokindam, ton opima towaina pɨs ke tepmɨndenanj ɨ ton ket opima tengendanj wa pɨlwa ɨ dɨde ket wen mɨ tenyoukanj.