Search form

Matayo ma Peba 8:10

10Sɨ re Yesu tina yɨt utkundonj, Ton kɨd kesa na awonj dɨde ket ten amninonj yepiya re Tin yɨmta yundoko da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da Kon maike ya pɨlnat odede ɨmɨnjog gar ke utkunda rɨga yodarond Israel rɨga wa wɨngɨrɨnd.