Search form

Matayo ma Peba 8:11

11Ɨ Kon wen tamninyɨn da jogjog God ma obagɨki kesa rɨga opima tuweny dem gowukoi komkesa gatab ke, ɨlemet ke dɨde kemagmet ke, ɨ dɨde ket diyamdiyampund pɨpmet takatenanj dem omitenam yɨpand Abraam kɨma ɨ Isak kɨma ɨ dɨde Yakob kɨma de pumb tungg wa.