Search form

Matayo ma Peba 8:12

12Sɨ Israel rɨgapim pop onggɨt pumb tunggɨm tɨb rɨga, ajɨ God opima ten teskokiny dem dea ta bau ke sɨbɨbsɨbɨb pɨpmet wa, dɨde ket amimemb de ton yii kamil b'iyowa tuweny dem, dɨde kopa b'angnena kɨma or b'ɨinɨka tuweny dem.”