Search form

Matayo ma Peba 8:13

13Seg ket Yesu ɨtemb Roma andred (100) geja rɨga mopyamɨnd yomnonj da, “Meke! Moina gar ke utkunda rɨrɨrɨnd ɨta mornɨm tawɨk.” Ɨ onggɨt wɨnjogɨnd kea ɨtemb tina wɨko rɨga b'ɨsakendonj.