Search form

Matayo ma Peba 8:16

16Ɨ re sɨ imokonj, rɨgap jogjog negɨr wɨngawɨnga ke imdi rɨga eyento Yesum pɨlwa. Ɨ ket Yesu Tina yɨtkak ke negɨr wɨngawɨnga eaukeninonj dɨde ket komkesa kopa rɨga esakenjinonj.