Search form

Matayo ma Peba 8:17

17Sɨ nangga pena Ton odede mɨle yomnɨkonj re onggɨt bageyam Isayamna opureni yɨtkak rɨrɨrkɨp omna mana ɨte re da,

“Ton Tilenggyam meraina gɨm bodakak mɨle akasinonj,

dɨde meraina kopa pokɨrɨnd b'ɨtangisinonj.”