Search form

Matayo ma Peba 8:19

19Ɨ ket yɨpa Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga Yesum pɨlwa ikonj, ɨ ket Tin yomnonj da, “Ouyaena rɨga! Kon ɨta men yɨmta undoka mitiyenyɨn rɨtata ra man metkenyɨt.”