Search form

Matayo ma Peba 8:21

21Ɨ kwa yɨpa Tina b'auyaena rɨgat Tin yomnonj da, “Yonggyam! Kon yɨmta kae Mor pɨlwa tɨtenjɨn ajɨ naska kon kor b'und eungitam neken.”