Search form

Matayo ma Peba 8:28

Yesu Nɨmog Negɨr Wɨngawɨnga ke Okati Rɨga esakendonj

(Mak 5:1-20; Luk 8:26-39)

28Ɨ re Yesu opendonj yɨpa sɨpa tab wa de Gadarene eriya wa, nɨmog negɨr wɨngawɨnga ke okati rɨgap Tin wɨpwɨp yomnonda yepiya re gɨmo yɨund oski gopmet ke opendonda. Sɨ osiemb rɨga nɨmog re ma sobijog wɨp ɨnggrawa kesa na ebnonda, sɨ onggɨt penaemb makwa yet rɨrɨr aukenenonj opandenam onggɨt nya nata.