Search form

Matayo ma Peba 8:3

3Ɨ Yesu ket Tina yɨm b'ɨtnɨkonj dɨde ket tin yesopayonj odede yɨt kɨma da, “Kon ɨta singi, kɨlkɨp kesa ae!” Sɨ odenja ket ton kɨlkɨp kesa awonj onggɨt leprosi kopa ke.