Search form

Matayo ma Peba 8:31

31Sɨ negɨr wɨngawɨngap Yesund yɨgekito odede yɨt kɨma da, “Ra man sɨn notpenjinyɨt rɨga wa pɨlke, sɨ man bea ngai sɨn nɨtmɨkurine de onggɨt b'om bobo wa pɨlwa.”