Search form

Matayo ma Peba 8:32

32Ɨ Yesu ket ten amninonj da “Wuwe!” Seg ton ket opekto onggɨt rɨga wa pɨlke, ɨ ket b'om wa pɨlwa b'ɨgarkɨto. Ɨ yɨr de, opimemb komkesa b'om bobo wanakana b'ɨkto sɨpa yuru kumb wa, ɨ ket sɨpa wa unykurto, ngɨrpu ket komkesa uj aukɨto.