Search form

Matayo ma Peba 8:34

34Ɨ yɨr de, komkesa taun rɨgap kea Yesund yɨr ongongɨm yopeno. Seg re rɨgap Yesund yɨr yongo, ton Yesund yerkito towaina eriya ke ewaikitam dɨde menonɨm deta b'enga gatab wa.