Search form

Matayo ma Peba 8:5

Roma Andred (100) Geja Rɨga Mopyamɨmna Gar ke Utkunda gatab Yɨtkak

(Luk 7:1-10; Yoan 4:43-54)

5Ɨ re Yesu Kaparnaum taun mora wa b'ɨgaronj, yɨpa Roma andred (100) geja rɨga mopyam Ti wus wa ikonj dɨde ket Tin yɨgekitonj