Search form

Matayo ma Peba 8:8

8Sɨ daka ɨtemb Roma andred (100) geja rɨga mopyam yɨsmonggawonj da, “Yonggyam! Kon ma odede rɨrɨrkɨpjog rɨga en Men yɨt omnam da, ‘Man b'ɨtgaret koina met wɨngɨr wa!’ Ajɨ b'ogla yɨt nena yopulite, sɨ ɨdenat koina wɨko rɨga b'ɨtɨsakenj.