Search form

Matayo ma Peba 9:10

10Ɨ re ket Yesu diyam awowɨnd yɨbnonj Matayomna metɨnd, sɨ jogjog teks imdayam rɨga dɨde negɨr mɨleyam rɨga kea de wuwenonj onggɨt met wa ɨ ket Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga kɨma yɨpand diyam aukɨto.