Search form

Matayo ma Peba 9:11

11Ɨ re Parisai rɨgap onggɨtyam mɨle yɨr yongo, ton kea Yesumna b'auyaena rɨga egekitto da, “Nangga mop pae waina ouyaena rɨga diyam ainy yɨpand teks imdayam dɨde negɨr mɨleyam kɨma?”