Search form

Matayo ma Peba 9:14

Owou Uwabɨka gatab B'arkita

(Mak 2:18-22; Luk 5:33-39)

14Ɨ ket Yoanɨmna b'auyaena rɨga tuwonj Yesum pɨlwa dɨde ket yɨgekito da, “Nangga pae sɨn dɨde Parisai rɨga jogjogpyam owou uwabɨka wɨn yokatenyu, ajɨ Moina b'auyaena rɨgap re ma ɨta ton owou uwabɨka wɨn yokatenyi?”