Search form

Matayo ma Peba 9:15

15Ɨ Yesu ten mɨra amninonj da, “Rɨngma, rɨrɨr e ton sisɨl kongga kɨma rɨgamna rɨgawarɨp gar bebɨg tekeny, ra ton sisɨl kongga kɨma rɨga dɨkɨnda towa wɨngɨrɨnd ɨbɨm? Ma rɨrɨr e. Ajɨ ɨta wɨn ik dem, ra sisɨl kongga kɨma rɨga tewaikis dem towa pɨlke, sɨ ɨdenatemb ton ket owou uwabɨka wɨn okatenyi dem.