Search form

Matayo ma Peba 9:17

17Ɨ kwa rɨgap ma opima sisɨl ɨk angjɨkenenanj de kesam b'angga gɨm ke omnɨki ɨk ga wa. Mop nokɨp sisɨl ɨk ɨta ɨnɨka ik, ajɨ kesam b'angga gɨm ke omnɨki ɨk ga ra ma ɨta warabag tawɨk. Sɨ ra ton tangjɨkanj, ɨtemb sisɨl ɨkɨt opima kesam b'angga gɨm ke omnɨki ɨk ga temkiny. Sɨ ɨk ɨta tokombarɨk dɨde ket opimemb b'angga gɨm ke omnɨki ɨk ga daka opima negɨr taukanj. Ajɨ rɨgap sisɨl ɨk im angjɨkenenanj de sisɨl b'angga gɨm ke omnɨki ɨk ga wa. Sɨ ra odede tangjɨkanj, ɨk dɨde ɨk ga ra nɨmognɨmog b'ogɨl i tebnya.”