Search form

Matayo ma Peba 9:18

Yesu Yairomna Ngɨmngai B'ɨga dɨde Kopa Kongga Esakendonj

(Mak 5:21-43; Luk 8:40-56)

18Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt towa pɨlwa apureninonj, yɨr de, yɨpa Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wɨp iyena rɨga ikonj dɨde ket Yesum pɨlwa kumsos b'amkonj ɨ dɨde ket yindonj da, “Koina ngɨmngai b'ɨga re otadejog na uj yokas. Ajɨ ra man metket dɨde moina yɨm oramisɨt ti pɨlɨnd, ton ɨta yilo okas.”