Search form

Matayo ma Peba 9:2

2Ɨ yɨr de, nɨnda rɨgap kea yɨpa dɨmɨr kopa rɨga tɨtɨnd yutungi iyo Yesum pɨlwa. Ɨ re Yesu towaina gar ke utkunda yɨr yongonj, Ton ket ɨtemb dɨmɨr kopa rɨgand yomnonj da, “B'ɨga! Goro nony bebɨg. Moina negɨr mɨle kemb awɨr auranj.”