Search form

Matayo ma Peba 9:20

20Ɨ onggɨt wɨnɨnd yɨpa kongga yet re kus opekenenonj twelp (12) kemag kɨma, ton Yesum kak kena wikonj dɨde ket Tina kobɨrgɨm petɨr yesopayonj.