Search form

Matayo ma Peba 9:22

22Yesu wɨp engendonj kak wa dɨde ket ɨtomb kongga yɨr wongonj ɨ ket womnonj da, “Ngɨmngai b'ɨga, goro gar bebɨg! Sɨ moina gar ke utkundate men mɨsakenj.” Seg odenja ket ɨtomb kongga b'ɨsakendonj.