Search form

Matayo ma Peba 9:27

Yesu Nɨmog Yɨrdɨdɨ Rɨga Esakendonj

27Ɨ re Yesu ɨtemb pɨpmet yɨraronj dɨde ket menon yokatonj, nɨmog yɨrdɨdɨ rɨgap Tin yɨmta yundokonda dɨde ket ara yɨawonda da, “Yonggyam, Dawidɨmna B'ɨgawɨi! Sɨn kear nomne-o!”