Search form

Matayo ma Peba 9:28

28Ɨ re Yesu met wa b'ɨgaronj, osiemb jɨ ket nɨmog yɨrdɨdɨ rɨga Yesum pɨlwa tetkonda. Sɨ Yesu ket ten amnonj da, “Osiya wɨn gar ke utkunda ke yokasya da Kon rɨrɨr e onggɨtyam wɨko omnɨken?” Ɨ osiemb ket Tin mɨra yomnonda da “Owɨ, Yonggyam.”