Search form

Matayo ma Peba 9:29

29Ɨ odedend ket Yesu towaina yɨrkɨp asopainonj odede yɨt kɨma da, “B'ogla wa pɨlɨnd rawɨk waina gar ke utkunda rɨrɨrɨnd!”