Search form

Matayo ma Peba 9:30

30Sɨ Ton kea ket towaina yɨrkɨp epangkinonj. Seg Yesu ket ten danda kɨma nonony amnonj da, “Yɨr de, wɨn goro yena wumɨr omna onggɨt gatab!”